V Advisiu se zavzemamo za najboljše storitve in zagotavljamo prilagojene rešitve vašim potrebam.

Storitve Advisia presegajo tradicionalna premoženjska in odgovornostna zavarovanja. Nudimo rešitve, ki omogočajo obvladovanje tveganj in vam ob tem zagotavljamo varnejšo, donosnejšo in stabilnejšo prihodnost.

Naše storitve zajemajo prepoznavanje, ovrednotenje in prenos tveganj. Vedno iščemo skupne rešitve s strankami, ki so središče našega delovanja. S tem zagotavljamo, da je vaša strategija obvladovanja tveganj skladna s cilji implementacije zavarovalnega programa.

Vlogo zavarovalnega posrednika razumemo v širšem smislu. Naše poslanstvo ni omejeno le na oblikovanje in plasma zavarovalnega programa. V sodelovanju z vami se aktivno vključujemo tudi v upravljanje s škodami oz. odškodninskimi zahtevki.

Hitra odzivnost

Od prejema povpraševanja vam v roku 24 ur posredujemo povratno informacijo, ki je prilagojena vašim potrebam. Pri tem smo trdo zavezani k transparentnemu in celovitemu delovanju.

Indikacija zavarovalne premije in pogojev

Za večino zavarovalnih vrst je indikacija zavarovalne premije in zavarovalnih pogojev razpoložljiva v roku 72 ur – tudi za najbolj zahtevne zavarovalne vrste.

 • Cyber zavarovanja

  Cyber zavarovanje je vrsta zavarovanja, ki družbi pomaga pri prevenciji in varstvu pred občutljivimi kršitvami varstva osebnih in poslovnih podatkov zaradi vdora v računalniški sistem, napake zaposlenega, motnje poslovanja ali poškodovanja omrežja. več…

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti

  Vaše obsežne poklicne kvalifikacije in praktično delo vam zagotavljajo primerno poklicno podlago in izkušnje za opravljanje vašega poklica. Kljub temu poklicne storitve pogosto zahtevajo sprejemanje subjektivnih dejanj, presoj oz. mnenj. več…

 • Zavarovanje premoženja

  V Sloveniji smo izrazito izpostavljeni pred posledicami naravnih katastrof kot so potresi, neurja, toča in poplave. Stabilnost poslovanja pa je odvisna tudi od posamičnih nepredvidljivih dogodkov (požar, eksplozija, vlom, ipd.). več …

 • Zavarovanje komercialnega kriminala

  Z globalizacijo in tehnoloskim napredkom so podjetja postala vse bolj izpostavljena razlicnim vrstam komercialnega kriminala. V slednjega so lahko vkljuceni zaposleni, tretje osebe ali pa gre za kombinacijo obeh z namenom doseganja osebnih koristi. več…

 • Zavarovanje finančnih inštitucij

  Bolj kot kdajkoli v preteklosti, smo priča kompleksnosti finančnih institucij in s tem povezanih rizikov. Ne glede na to ali ste banka, zavarovalnica, borzno posredniška hiša, borza, rizični sklad, VC ali private equity, ste izpostavljeni številnim rizikom. več…

 • Zavarovanje zdravniške odgovornosti

  Zdravniški poklic je že kar nekaj časa izpostavljen tožbam prizadetih strank, njihovih odvetnikov ali njihovih pravnih naslednikov. Vsekakor imajo tovrstni zahtevki najresnejše posledice v razvitem anglo-saškem svetu, kot so ZDA in Velika Britanija. več…

 • Zavarovanje terorizma

  Terorizem postaja vse bolj pereč problem po vsem svetu. S tem se soočajo tako osebe kot tudi družbe, ki delujejo v regijah izpostavljene terorizmu. več…

 • Kreditna zavarovanja

  Kreditno zavarovanje zagotavlja zaščito za enega najbolj kompleksnih področij vašega poslovanja, vaših terjatev do kupcev. več…

 • Bonitetna zavarovanja

  Glavni namen shem bonitetnih zavarovanj, ki jih podjetja oblikujejo za svoje zaposlene, je ponuditi dodano vrednost preko prilagoditve zavarovalnih produktov za svoje zaposlene in s tem povečati njihovo motivacijo in pripadnost podjetju. več…

POSTOPEK OBRAVNAVANJA ZAHTEVKOV

Pojasnilo glede postopka obravnavanja zahtevkov tretjih oseb, okoliščin ali nesreč v primeru uveljavljanja odškodnine iz naslova odgovornosti zavarovanca

I. Prijava zahtevka tretje osebe, okoliščine ali nesreče

 • Kdaj in kaj prijaviti?
  V primeru prejema zahtevka, s katero tretja oseba od vas zahteva povračilo škode, storitve ali drugega nadomestila na temelju vaše odgovornosti za ravnanje, ki ga krije ustrezno zavarovanje, je potrebno zavarovatelja o tem pisno obvestiti v najkrajšem možnem času.
  Enako velja za vsako uvedbo kazenskega, prekrškovnega, regulatornega ali drugega postopka kot tudi za vsako okoliščino, nesrečo ali drugačen dogodek, ki lahko razumno privedel do zahtevka po zavarovalni polici.
 • Kaj mora vsebovati prijava?
  – številko police in naziv sklenitelja zavarovanja;
  – opis zahtevka ali okoliščine ali nesreče;
  – vrsta, čas in podrobnosti očitanega napačnega ravnanja, okoliščine ali nesreče;
  – vrsto in višino domnevne in možne škode;
  – naziv vlagatelja zahtevka;
  – imena dejanskih ali možnih upravičencev;
  – mnenje glede utemeljenosti zahtevka oziroma odgovornosti zavarovalca;
  – način zavarovančeve ugotovitve zahtevka ali okoliščine ali nesreče.
  Prijava se vloži na predvidenem obrazcu. V kolikor je mogoče, se prijavi priložijo dokazila, ki se nanašajo na zavarovalni primer.
 • Komu se pošlje prijavo?
  Prijavo se pošlje na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov Advisia. Prijavo nato preučimo in jo posredujemo zavarovalnici v obravnavo.

II. Postopek obravnavanja zahtevka pri zavarovalnici

Po prejemu prijave in morebitnih dodatnih pojasnil oziroma dokazil zavarovalnica zahtevek obravnava bodisi v okviru svoje strokovne službe bodisi po zunanjem strokovnjaku.
Po preučitvi zavarovalnega primera zavarovalnica poda mnenje glede kritja, v katerem pojasni relevantne okoliščine za svojo odločitev v konkretnem primeru.
Pristopi zavarovalnice pri obrambi zahtevka zoper zavarovanca se razlikujejo. V zavarovalni praksi sta pogosta zlasti naslednja pristopa:

 • obrambo in s tem povezane stroške spora v skladu z mnenjem glede kritja, v mejah limita kritja oziroma zavarovalne vsote in ob upoštevanju pogojev zavarovalne police prevzame zavarovalnica;
 • za namen obrambe pred zahtevkom zoper zavarovanca se v soglasju z zavarovalnico pooblasti odvetnik oziroma odvetniška družba. Namen takšnega pristopa je zavarovancu zagotoviti ustrezno obrambo s strani zunanjega strokovnjaka. V skladu z navedenim mora izbrani pooblaščenec za namen potrditve njegove ustreznosti s strani zavarovalnice izpolnjevati določene pogoje glede ustreznega znanja in izkušenj na predmetnem področju. V ta namen se predloži predstavitev oziroma življenjepis izbranega odvetnika. Po potrditvi ustreznosti izbranega pooblaščenca zavarovalnica v skladu z mnenjem glede kritja, v mejah limita kritja in ob upoštevanju vseh pogojev zavarovalne police krije stroške obrambe ter druge stroške in izdatke, ki bremenijo zavarovanca.

V izogib izgubi pravic iz zavarovalne pogodbe vas opozarjamo, da morate ravnati v skladu z obveznostmi in dolžnostmi zavarovanca, kot so določene v zavarovalnih pogojih. V odvisnosti od pogojev zavarovanja se mora tako odgovor na odškodninski zahtevek predhodno uskladiti z zavarovalnico. V nasprotnem primeru so lahko vaše pravice iz zavarovalne pogodbe omejene.